Entries by

Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u

Napokon je objavljeno Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u. Nakon izvršenih izmena i dopuna Pravilnika o PDV-u i Pravilnika o elektronskom fakturisanju, koje su u primeni uglavnom od 1. januara 2024. godine, na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) 4. januara 2024. godine objavljeno je Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u […]

Iznosi najviših i najnižih osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će se primenjivati u 2024. godini

Objavljeni su iznosi najviših i najnižih osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će se primenjivati u 2024. godini. U Službenom glasniku Republike Srbije br. 115/2023 od 22. decembra 2023. godine objavljeni su: Nove osnovice za obračun doprinosa će važiti od 01. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine. Novi iznosi osnovica […]

SREĆNI PRAZNICI

Dragi naši, S obzirom na to da nam se približilo vreme praznika, u nastavku možete videti koji su to praznični dani u januaru i februaru 2024. godine. U januaru i februaru 2024. godine se praznuju državni praznici: U januaru i februaru 2024. godine se praznuju verski praznici: Međutim, pošto je reč o verskom prazniku koji se praznuju na dan na […]

Davanje poklona deci zaposlenih od strane poslodavaca za Novu godinu i Božić

Dragi naši, 🔊 Ostalo je još samo nekoliko dana do Nove godine i Božića, tako da ponovo postaje aktuelno pitanje davanja poklona deci zaposlenih od strane poslodavaca za Novu godinu i Božić. 💡Mogućnost davanja poklona deci zaposlenih za ove praznike, poslodavac treba da uredi opštim aktom (npr. Pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu sa […]

PDV punomoćnik kompanije „Meta“ (Facebook) u Srbiji

Obaveštavamo Vas da je kompanija „Meta Platforms Technologies Limited“ imenovala svog poreskog punomoćnika za potrebe PDV-a u Srbiji. Od 01. oktobra 2023. godine PDV punomoćnik kompanije „Meta Platforms Technologies Limited“ u Srbiji je kompanija „Deloitte Advisory d.o.o. Beograd – Stari Grad“. To znači da obveznici PDV-a koji kupuju usluge od Facebook-a, odnosno kompanije „Meta Platforms […]

Kreston Futures Emerging Talent Konferencija

Prošlog četvrtka održana je prva Kreston Futures konferencija za mlade talente, namenjena svim zaposlenima u Kreston mreži na nivou menadžera, saradnika i ekvivalentnih pozicija. Naša Jovana Vlajić je sve prisutne uvela u predavanje ključnog govornika Roba McGillena iz CBIZ o tome koje mogućnosti veštačka inteligencija pruža računovodstvenoj profesiji i kako možemo iskoristiti njen potencijal. Nakon […]

PODSETNIK: 14. NOVEMBAR – ROK ZA UPLATU ČETVRTE RATE POREZA NA IMOVINU

📣Krajnji rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za tekuću godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. novembar 2023. godine. 📜U skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. 💰Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu […]

IZMENE PRAVILNIKA O PDV

📢 Pravilnikom o izmenama Pravilnika o PDV-u („Sl. glasnik RS“, br. 96/2023), koji stupa na snagu 10. novembra 2023. godine, a koji će se primenjivati počev od 01.01.2024. godine, uveden je novi Obrazac EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV.📰 Novi Obrazac EZPPPDV se odnosi na primenu poreskog oslobođenja iz čl. 24 st. 1 […]

OBAVEZA PRIBAVLJANJA IZJAVE PRIMAOCA POGREŠNOG RAČUNA DA NIJE KORISTIO PDV ISKAZAN U TOM RAČUNU U SLUČAJU KADA JE IZDAVALAC RAČUN EVIDENTIRAO U POSLOVNIM KNJIGAMA, ALI GA NIJE DOSTAVIO PRIMAOCU

📋 Ministarstvo finansija Republike Srbije je u svom mišljenju br. 011-00-713/2022-04 od 01.11.2023. godine zauzelo stav da u cilju ispravke iznosa PDV-a iskazanog u pogrešnom računu, koji je PDV obveznik stornirao, posle čega je izdao ispravan račun, PDV obveznik koji je sačinio pogrešan račun (u konkretnom slučaju pogrešan račun je i evidentirao u poslovnim knjigama), […]

Partnerstvo sa holandskom kompanijom Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs

S ponosom objavljujemo da je naše Društvo potpisalo ekskluzivni Ugovor o partnerstvu u poslovima revizije sa holadnskom kompanijom Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs. Ova saradnja će spojiti naše stručnosti unutar Kreston Global mreže, fokusirajući se na usluge revizije. Partnerstvo podrazumeva podršku našeg društva u lokalnim i međunarodnim revizijskim zadacima holandske firme članice. Ključni aspekt […]

PUŠTEN JE U RAD PORTAL FRILENSERI

Napokon je pušten u rad portal Frilenseri www.frilenseri.purs.gov.rs preko koga će frilenseri moći da prijave ostvarene prihode, plate porez i doprinose, kao i da se informišu o svojim pravima i obavezama. Na početku je moguće uraditi test kojim se utvrđuje da li ste frilenser, a zatim se može u kalkulatoru poreza izračunati koji je model […]

MINISTAR FINANSIJA DONEO NOVI I JEDINSTVENI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 47/2023 od 8.6.2023. godine objavljen je novi i jedinstveni Pravilnik o elektronskom fakturisanju , koji je doneo Ministar finansija. Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju stupa na snagu 1.7.2023. godine, a od toga datuma prestaju da važe pravilnici koji su uređivali materiju elektronskog fakturisanja, i to: Pravilnik o načinu i […]

VLADA USVOJILA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNE KONVENCIJE (BEPS MLI)

Vlada Republike Srbije je na sednici, održanoj dana 1.6.2023. godine, usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore. Predlog zakona će biti stavljen u skupštinsku proceduru radi usvajanja Predloga od strane Narodne skupštine Republike Srbije. […]

Oporezivanja frilensera i nova poreska prijava PP OPO-K

Ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 21/2023) koji je stupio na snagu 25. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom je uvedena nova […]

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo do sada. U praksi to znači da će Poreska uprava na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za 2022. godinu unapred popuniti poresku  prijavu za […]

Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji

U nastavku dajemo samo neke od izmena Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji: Elektronsko fakturisanje (izmene stupaju na snagu 1.1.2023): Uvedeno je da se eFaktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti (za eFakture koje se evidentiraju u CRF ova odredba će se primenjivati od 1.6.2023. godine) Ukinuta je obaveza izdavanja eFakture za promet dobara […]

IZMENE I DOPUNE PROPISA

U „Službenom glasniku RS“, broj 138 od 12.12.2022. godine objavljeni su sledeći zakoni: –Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost –Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju –Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji –Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana –Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje –Zakon o izmenama i […]

Izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje došlo je do sledećih izmena koje se primenjuju od 1.1.2023. godine: -povećan je neoporezivi iznos zarade sa 19.300 na 21.712 dinara na mesečnom nivou -smanjena je stopa doprinosa PIO na teret poslodavca  sa 11% na 10% Najniža osnovica doprinosa za 2023. godinu iznosi 35.025 dinara Najviša osnovica doprinosa za 2023. […]

Novo izdanje Smernica OECD

U toku 2022. godine objavljeno je novo izdanje Smernica OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave. Novo izdanje sadrži sledeće izmene: U poglavlju II koje se odnose na primenu metoda podele dobiti gde se objašnjava gde je tačno metod podele dobiti primenjiv U poglavlju VI je dodat aneks koji se […]

MINIMALNA CENA RADA ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu, Vlada Srbije donela je odluku o povećanju minimalne cene rada sa 201,22 na 230,00 dinara po satu. Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2023. godine iznosi 230,00 dinara („neto”), po radnom času. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku […]

PREGLED DRŽAVA KOJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI SVOJIH REZIDENATA IZDAJU U ELEKTRONSKOJ FORMI OBJAVLJEN U BILTENIMA CVPO

Potvrde o rezidentnosti u elektronskom formatu izdaju sledeće države: 1. Malta Poreska uprava Malte počela je sa izdavanjem elektronskih potvrda o rezidentnosti 04.11.2020. godine i iste se izdaju na zahtev poreskog obveznika. U određenim okolnostima se navedena potvrda još uvek izdaje i u papirnom formatu koji je prethodno potpisan i overen od strane poreskih organa […]

OMOGUĆENA AUTOMATSKA REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA U SEF

Na internet stranici Ministarstva finansija objavljene su izmene SEF i Ažurirano interno tehničko uputstvo. Izmenama koje su deo hitne ispravke 2.8 rešenja SEF omogućeno je sledeće: Automatska registracija privrednih društava u SEF  Filtriranje po datumu kod pretrage pojedinačnih i zbirnih evidencija PDV – omogućeno filtriranje po datumima na API pozive za pretragu Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV […]

PROMENJEN NAČIN IZDAVANJA RAČUNA KADA SE NAPLATA VRŠI U IME I ZA RAČUN PRUŽAOCA USLUGA

JKP Infostan tehnologije je svojim korisnicima poslalo obaveštenje o novom načinu izdavanja računa u vezi sa iskazivanjem PDV. Infostan više neće iskazivati PDV u svojim računima, a pružaoci usluga će izdavati pojedinačne e-račune u kojima će biti iskazan PDV U obaveštenju se navodi sledeće: „JKP Infostan tehnologije je u skladu sa članom 24.  Zakona o elektronskom fakturisanju […]

Obaveštenje PU o obračunu amortizacije stalnih sredstava

Poreska uprava je 27.6.2022. godine objavila Obaveštenje o obračunu amortizacije stalnih sredstava, koje sadrži i primer obračuna i iskazivanja podataka u OA Obrascu. Obračun amortizacije stalnih sredstava na način propisan članom 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica primenjuje se u skladu sa članom 14. Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih […]

PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM ZA MART 2022

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2022. godine iznosila je 102.781 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74. 664 dinara. Rast bruto i neto zarada u periodu januar–mart 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,4% nominalno, odnosno 4,3% realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne […]

Obaveštenje za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana

Na našoj aplikaciji postavljen je novi kalkulator Godišnjeg poreza na dohodak građana u skladu sa novim propisima. Rok za podnošenje Poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – obrazac PPDG-2R, za 2021. godinu, ističe 16.5.2022. godine. Bliže informacije o godišnjem porezu na dohodak građana i načinu popunjavanja poreske prijave PPDG-2R mogu se naći […]

IZMENJEN JE PRAVILNIK O FISKALNIM RAČUNIMA

Izmene Pravilnika o fisklanim računima su stupile na snagu danom objavljivanja u Sl. glasniku RS, broj 50/22 od 28. aprila 2022. godine. Prema izmenjenom članu 6. stav 1. tačka 1) Pravilnika, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja na fiskalnom računu, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac plaća isporučena dobra, odnosno […]

E-FAKTURA – DATUMI I OSNOVNI POJMOVI

DATUMI JAVNI SEKTOR: 1.5.2022. Izdavanje elektronskih faktura drugim subjektima javnog sektora Prijem i čuvanje elektronskih faktura Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura 1.7.2022. Izdavanje elektronskih faktura subjektima privatnog sektora PRIVATNI SEKTOR: 1.5.2022. Izdavanje elektronskih faktura subjektima javnog sektora 1.7.2022. Prijem i čuvanje elektronskih faktura 1.1.2023. Izdavanje elektronskih faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza […]

Poreske olakšice za zarade lica angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja

Objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju koji je stupio na snagu 16.04.2022. godine, prema članu članu 21i Zakona o porezu na dohodak građana. Prema tom članu, koji se primenjuje od 1.3.2022. godine poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti […]

ARHIV GRADA BEOGRADA  DO DALJEG NE PRIMA NOVU DOKUMENTACIJU

Usled izuzetno velikog broja do sada primljenih zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i približavanje zakonskog roka za dostavaljnje prepisa arhivske knjige, a iz nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Istorijski arhiv Beograda nije u mogućnosti da do daljeg prima novu dokumentaciju, na do sada […]

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021.

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu. Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu podnosi poresku prijavu na obrascu PPDG-2R nadležnom poreskom organu do 16. maja 2022. godine. Tekst Objašnjenja možete pogledati ovde.

NOVA DEMO VERZIJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Nova demo verzija Sistema elektronskih faktura dostupna na adresi: demoefaktura.mfin.gov.rs Pozvani su svi subjekti privatnog sektora da se registruju na novoj demo verziji Sistema elektronskih faktura.Produkciona verzija Sistema elektronskih faktura dostupna je na adresi: efaktura.mfin.gov.rs Od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21). […]

NOVI OBRAZAC PPDG-2R

U Službenom glasniku RS br. 33 od 11.3.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju, koji je stupio na snagu 19.3.2022. godine.  Uveden je izmenjeni obrazac PPDG-2R i nov način popunjavanja obrasca, usled izmena i dopuna Zakona o […]

PREGLED NEOPOREZIVIH IZNOSA NAKNADA TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA

Na osnovu člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana, Vlada Republike Srbije objavljuje usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana. Novi usklađeni iznosi primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2022. do 31. januara 2023, nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza […]

OBAVEŠTENJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE OD 31. JANUARA 2022. godine

Pušten u rad novi Poseban informacioni sistem Agencije za prijem, obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja Obaveštavaju se svi zainteresovani da je danas, 31. januara 2022. godine, pušten u produkciju novi Poseban informacioni sistem Agencije za prijem, obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije (PIS FI Agencije). Izgradnjom tog sistema, Agencija je usvojila nov […]

PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM ZA NOVEMBAR 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2021. godine iznosila je 95.312 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 69.136 dinara. Rast bruto zarada u periodu januar–novembar 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,1% nominalno, odnosno 5,2% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,3% nominalno i […]

NOVA UREDBA O JEDINSTVENOJ PRIJAVI NA CROSO

Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 132/2021 i stupa na snagu 7. januara 2022. godine. Sastavni […]

NAJNIŽA I NAJVIŠA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA

Najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od oktobra prethodne godine do septembra tekuće godine. Iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa za 2022. godinu računaju se na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi u Srbiji isplaćenoj za period oktobra 2020. do septembra 2021. godine, koja […]

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV U VEZI SA IZDAVANJEM RAČUNA

U „Službenom glasniku RS“, broj 127 od 24.12.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost. Izmene i dopune Pravilnika izvršene su zbog usaglašavanja sa propisima iz oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja koje se tiču izdavanja računa. Izmene i dopune Pravilnika stupaju na snagu 25.12.2021. godine. Najvažnije izmene i […]

TROŠKOVI PO OSNOVU NAKNADA ZARADA SE NE PRIZNAJU U DVOSTRUKO UVEĆANOM IZNOSU KAO TROŠKOVI ZARADA ZAPOSLENIH KOJI SU ANGAŽOVANI NA POSLOVIMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1157/2021-04 od 1.12.2021. god.) Saglasno sa odredbom člana 22g stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21 […]

PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM ZA OKTOBAR 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2021. godine iznosila je 91.132 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 66.048 dinara. Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2021. godine iznosila je 91 132 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 66 048 dinara. Rast bruto zarada u periodu […]

NERADNI DANI ZA NOVU GODINU I BOŽIĆ

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 43/01, 101/07 i 92/11), neradni dani za Novu godinu i Božić su: 1, 2. i 3*. januar (subota-ponedeljak) – Nova godina 7. januar (petak) – Božić * Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u […]

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2021. GODINE

Obaveza i način sprovođenja popisa regulisani su Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020). Krajnji rok za predaju Izveštaja o redovnom popisu za 2021. godinu na usvajanje je 30. […]

NAJAVLJENO PRODUŽENJE ROKA ZA PRIMENU SISTEMA E-FAKTURA – POČETAK PRIMENE BIĆE ODLOŽEN ZA 1. MAJ 2022. GODINE

Ministar finansija je na skupu „Primena sistema elektronskih faktura“ najavio da će do kraja godine biti izmenjen Zakon o elektronskom fakturisanju i da će biti dat prelazni rok za prilagođavanje sistemu e-faktura do kraja aprila 2022. godine. To znači da će početak primene Zakona o elektronskom fakturisanju za subjekte javnog sektora i za subjekte privatnog sektora […]

USVOJEN SET PORESKIH ZAKONA

Na sednici održanoj 26. novembra 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije  usvojila je set poreskih zakona: 1.         Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 2.         Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 3.         Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 4.         Zakon o […]

PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM ZA SEPTEMBAR 2021

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2021. godine iznosila je 89.980 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65.218 dinara. Rast bruto zarada u periodu januar–septembar 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,6% nominalno, odnosno 5,4% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,8% nominalno i […]

PREDLOZI IZMENA I DOPUNA PORESKIH ZAKONA

Na sednici održanoj 3. novembra 2021. godine Vlada Republike Srbije je usvojila nacrte nekoliko poreskih zakona. Predlozi izmena i dopuna poreskih zakona nalaze se u skupštinskoj proceduri i očekuje se njihovo usvajanje do kraja novembra. Najvažnije predložene izmene i dopune navedenih zakona su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Link: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2021/1964-21.pdf Izmenama člana […]

IZMENJEN JE OBRAZAC PEP – DODATA TAČKA 4.6. ZA OVLAŠĆENJE ZA FISKALIZACIJU

U „Službenom glasniku RS“, broj 99 od 22.10.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem, kojim je izmenjen obrazac PEP (dodata tačka 4.6. za ovlašćenje za fiskalizaciju). Ovom izmenom omogućeno je privrednim subjektima da daju ovlašćenje za podnošenje prijava u vezi sa fiskalizacijom i preuzimanje bezbednosnog elementa bez davanja […]

PORESKA UPRAVA OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA I GENERISANJE JEDINSTVENE OZNAKE O POSLOVNOM PROSTORU I POSLOVNIM PROSTORIJAMA ELEKTRONSKIM PUTEM

Na internet prezentaciji Poreske uprave (www.purs.gov.rs) objavljeno je Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem. Od 1. oktobra posredstvom portala ePorezi, poreski obveznici će moći da prijavljuju poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima obavljaju delatnost za koju je neophodno posedovanje  fiskalnog uređaja. Obaveza obveznika […]

PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM, JUL 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2021. godine iznosila je 89 330 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 64 731 dinar. Rast bruto zarada u periodu januar–jul 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,2% nominalno, odnosno 5,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,5% nominalno […]

PRIVREDNICIMA PREDSTAVLJEN NOVI MODEL FISKALIZACIJE

Izvor: Poreska uprava RS U Privrednoj komori Srbije održan je stručni skup posvećen uvođenju novog modela fiskalizacije, kome su prisustvovali ministar finansija Siniša Mali, direktorka Poreske uprave Dragana Marković, predstavnici Privredne komore Srbije, predsednik Upravnog odbora Naleda Vladislav Cvetković i 150 privrednika. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će rok za uvođenje novog modela fiskalizacije […]

NAKNADA ZA PORODILJE

Ustavni sud Republike Srbije svojim odlukama od 7, 21. i 28. maja ove godine oglasio je neustavnim određene delove Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, što je bio razlog da Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji pripremi predlog izmena zakona, koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koji je u primeni od 1.7.2021. […]

DOSTUPNA DEMO VERZIJA SISTEMA eFAKTURA

Na sajtu e-faktura 17. septembara 2021. objavljeno je da je demo verzija (okruženje) sistema eFaktura dostupna na https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login. U demo verziji sistema eFaktura definisano je sledeće: dodela ovlašćenja za rad drugim korisnicima sistema, podešavanje podataka o privrednom subjektu, kreiranje izlazne fakture po tipovima, preuzimanje i štampanje elektronske fakture, učitavanje XML datoteka i otpremanje kroz sisem […]

MENJA SE ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – MINISTARSTVO FINANSIJA OBJAVILO NACRT ZAKONA

Ministarstvo finansija objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ovim izmenama, između ostalog, predviđa se da će se poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (PP OD-O), podnositi po službenoj dužnosti. U ZPPPA posle člana 41a dodaje se novi član […]

NA SAJTU MINISTARSTVA FINANSIJA OBJAVLJENE DVE SPECIFIKACIJE VEZANE ZA IMPLEMENTACIJU ELEKTRONSKIH FAKTURA I ZA NEPOSREDAN PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA

Ministarstvo finansija je na sajtu eFaktura  objavilo dva dokumenta za implementaciju elektronskih faktura u softver budućih korisnika i povezivanje tih sistema sa sistemom elektronskih faktura. Specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji predstavlja specifikaciju upotrebe osnovnog modela fakture (engl. Core Invoice Usage Specification – CIUS) u skladu […]

PROSEČNA ZARADA ZA JUN 2021. GODINE

Prosečna bruto zarada obračunata za jun 2021. godine iznosila je 89.793 dinara, dok je prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) iznosila 65.070 dinara. Rast bruto zarada u periodu januar–jun 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,4% nominalno, odnosno 6,0% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,6% nominalno i […]

U OSNOVICU ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET PREKO INTERNETA URAČUNAVAJU SE I TROŠKOVI DOSTAVE PUTEM POŠTE

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00568/2021-04 od 9.7.2021. god. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), poreska osnovica kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima […]

PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA TEHNIČKI VODIČ SA USLOVIMA I KARAKTERISTIKAMA ELEMENATA ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Uredbe o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 32/21), Poreska uprava je […]

NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST

Jedinstevni Pravilnik o porezu na dodatu vrednost objavljen je u „Sl. glasniku“ br. 37/2021 od 14. aprila 2021. godine. Pravilnik o PDV stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja (22. aprila 2021. godine), a primena počinje od 1. jula 2021. godine. Pravilnik o PDV zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika koji su trenutno u […]

NOVI PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU

Od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju za 2021. godinu, Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020 – Pravilnik) primenjuju sva pravna lica i preduzetnici koji imaju obavezu vođenja dvojnog knjigovodstva, osim pravnih lica koja se po definiciji iz Zakona svrstavaju u […]

DONETA JE UREDBA O DELATNOSTIMA KOD KOJIH NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

Na sednici Vlade 01. aprila 2021. godine, doneta je Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.Polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, određene su delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja. Novim modelom […]

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020. GODINU

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2020. godini preko 2.987.424 dinara imaju obavezu da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pismenom obliku, neposredno ili putem pošte, organizacionoj jedinici Poreske uprave prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika. Godišnji […]

Nova Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja

Nova Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2 stupila je na snagu 13.02.2021. godine. Uredbom nisu predviđene fiskalne pogodnosti koje su bile predviđene prethodnom Uredbom (odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa). DIREKTNA DAVANJA […]

Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja – tax alert

Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana, koji će biti u primeni od 1. februara 2021. godine. Na osnovu člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana Vlada Republike Srbije objavljuje usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana. Novi usklađeni iznosi primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara […]

USVOJEN I OBJAVLJEN SET ZAKONA

Na sednici Narodne skupštine održanoj 17. decembra 2020. godine, usvojen je set poreskih i finansijskih zakona, koji su objavljeni u  „Službenom glasniku RS“, broj 153/2020 od 21. decembra 2020. godine, od kojih izdvajamo: 1) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 2) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za […]

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Na sednici Narodne skupštine, održanoj 17. decembra 2020. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama ZPDV. Zakon je objavljen u  „Službenom glasniku RS“, broj 153/2020 od 21. decembra 2020. godine i primenjivaće se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe koja se tiče poreskog oslobođenja koje se odnosi na virtuelne valute, koja će se […]

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

Narodna skupština Republiike Srbije, na sednici održanoj 26. novembra 2020. godine, usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 144/2020. Izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu u oblasti poreza na imovinu primenjivaće se od 1. januara 2021. godine. Najznačajnije izmene: Propisano da […]

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 144/20 od 27. novembra 2020. godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, 5. decembra 2020. godine, a pojedine odredbe će se primenjivati kasnije. Najvažnije izmene odnose se na […]

Objavljen je najnoviji prevod MSFI

U „Službenom glasniku RS“, broj 123/2020 objavljen je najnoviji prevod MSFI – Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. Obavezna primena ovih prevedenih MSFI je za redovne godišnje finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. Dozvoljena je i ranija primena navedenih MSFI, uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Poreska uprava objavila upozorenje zbog neprijavljivanja prihoda iz inostranstva

Poreska uprava Republike Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i  poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovila je visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta  fizička lica. Ovi prihodi ostvaruju […]

Izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga

Na vebsajtu Komore ovlašćenih revizora objavljen je Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole. Uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, dostavlja se prateća dokumentaciju, kao i dokaz o plaćenoj naknadi (24.000,00 RSD za pravna lica i 17.000,00 RSD za preduzetnike). Registar […]

Minimalna cena rada za 2021. godinu je 183,93 RSD po radnom času

Vlada Republike Srbije donela je Odluku, kojom je utvrđen neto iznos minimalne cene rada u iznosu od 183,93 dinara po radnom času. Neto iznos minimalne zarade u 2021. godini iznosiće: 29.428,80 RSD u mesecu koji ima 160 radnih časova 30.900,24 RSD u mesecu koji ima 168 radnih časova 32.371,68 RSD u mesecu koji ima 176 […]

Program „Moja prva plata“

Kroz program „Moja prva plata“ predviđeno je zaposlenje 10.000 nezaposlenih koji imaju manje od 30 godina, nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih NSZ. Država će devet meseci finansirati deo njihovih zarada kroz novčanu naknadu u mesečnom iznosu od 20.000 RSD za one sa srednjim obrazovanjem, a 24.000 RSD za nezaposlene sa visokim […]

Zaključak Vlade o novim merama podrške privrednim subjektima

Na sednici Vlade održanoj 30.07.2020 donet je Zaključak kojim Vlada daje saglasnost da se privrednim subjektima isplate dodatna direktna davanja i odobri dodatno odlaganje plaćanja javnih prihoda. DIREKTNA DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA Prva uplata direktnog davanja biće izvršena u avgustu, a druga u septembru 2020. godine. Privredni subjekti koji su koristili direktna davanja u skladu sa Uredbom iz […]

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara  propisano je da obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) Zakona treba da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada. Kriterijumi za određivanje negativnog […]

Objavljeni su pravilnici za primenu novog Zakona o računovodstvu

Ministar finansija doneo je sedam pravilnika vezanih za primenu novog Zakona o računovodstvu: Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike Pravilnik o Kontnom okviru i […]

Ko su obveznici revizije finansijskih izveštaja

Podsećamo da je Ministarstvo finansija objavilo mišljenje broj 011-00-1089/2019-16 dana 17. 12. 2019. kojim ukazuje i podseća da je propisano da je zakonska revizija obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala […]

Konačan stav u vezi poreskog tretmana troškova prevoza zaposlenima

Ministarstvo finansija je 1.2.2019. godine objavilo mišljenje koje se tiče dokumentovanja isplata troškova prevoza zaposlenima. Svako privredno društvo ima obavezu da na pravi način dokumentuje troškove, odnosno svakog meseca trebalo da se vodi evidenciju da li su pokriveni putni troškovi za zaposlene i da postoje dokumenti koji pravdaju troškove prevoza. Dalje, ministarstvo finansija objavilo je mišljenje […]

„IFAC checklist“ za kontinuitet poslovanja

Nove okolnosti koje su pratile COVID-19 su mnoge kompanije suočile s izazovima s kojima se nikada pre nisu suočili. Za mnoge male kompanije izuzetno je važno imati pouzdanog savetnika kojem se mogu obratiti za pomoć i usmeravanje kroz ovu krizu. Mala i srednja računovodstvena preduzeća su detaljno upućena u poslovanje svojih klijenata i već poseduju […]

Nova pravila razvrstavanja pravnih lica

U skladu sa novim Zakonom o računovodstvu, nova pravila razvrstavanja pravnih lica primenjuju se za 2020. godinu, na osnovu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu. Kriterijumi su sledeći potrebno je da zadovolje dva od tri kriterijuma:   mikro pravna lica mala pravna lica srednja pravna lica velika pravna lica Prosečan broj zaposlenih <10 […]

Produžen rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž stav 3. ZPDG i člana 45đ stav 3. Zakona o socijalnim doprinosima, za lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva, koji je […]

Novi pomereni rokovi za finansijske izveštaje i drugo

Uredba Vlade od 16.04.2020. godine propisuje pomeranje rokova za dostavljanje finansijskih izveštaja, poreskih prijava za porez na dobit i porez na prihod od samostalne delatnosti i redovnih sednica. U nastavku su novi rokovi: JUN 5.6.2020. Rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja 5.6.2020. Važenje licenci za obavljanje revizije finansijskih izveštaja JUL 5.7.2020. Važenje licenci za procenitelje […]

Izmena Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Izmene Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 objavljene su u „Službenom glasniku RS“, br. 60 od 24. aprila 2020. godine Izmene su sledeće: Član 9. Junska isplata direktnih davanja – broj zaposlenih umanjuje se i za […]

Pomeranje rokova za dostavu finansijskih izveštaja i poreskog bilansa

Na sednici Vlade usvojena je Uredba koja se odnosi na pomeranje rokova za dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i porez na prihod od samostalne delatnosti. Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za sve […]

Propisan Obrazac u kojem se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu direktnih davanja

Vlada Republike Srbije usvojila je Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava, koji je stupio na snagu 15.04.2020. godine. Pravilnikom se propisuje obrazac u kojem se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu […]

Usvojena je Uredba koja uređuje program finansijske podrške

Dana 10.04.2020. godine usvojena je uredba koja ima za cilj ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled pandemije. Program definisan ovom uredbom se odnosi na dodelu kreditnih sredstava privrednim subjektima za odžavanje likvidnosti i obrtna sredstva. Upravni odbor Fonda za razvoj će, u skladu sa ovim programom, utvrditi bliže kriterijume i uslove pod kojima će se odobravati […]

Uredba od fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti covid-19, koja ima za cilj ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled pandemije. Više o svemu možete pročitati u našem Tax Alertu na ovu temu koji se nalazi na linku.

Zaključak Vlade Srbije o korišćenju godišnjeg odmora

Vlada Srbije je donela Zaključak kojim se preporučuje poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31.12.2020. godine. Zaposlenima kojima je u uslovima vanrednog stanja, omogućeno obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i […]

Status kvalifikovanog novozaposlenog i nastavak obavljanja samostalne delatnosti

Prema Mišljenju Ministarstva finansija RS broj 430-00-44/2020-04 od 12.02.2020. godine kada po zasnivanju radnog odnosa i sticanju statusa kvalifikovanog novozaposlenog saglasno uslovima iz člana 21 ž Zakona, to lice nastavi s obavljanjem samostalne delatnosti kao dodatne delatnosti, ta okolnost ne utiče na njegov status kvalifikovanog novozaposlenog koji je stekao zasnivanjem radnog odnosa u Zakonom propisanom […]

Kretanje zaposlenih tokom policijskog časa

Privredni subjekti su dužni da svakom zaposlenom licu koje radne zadatke obavlja u periodu od 17 do 05 časova, a za koje je dobijena saglasnost da je izuzeto od primene Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije izdaju odgovarajuću Potvrdu. Formu ove potvrde možete preuzeti na ovom linku. Poslodavac koji ima […]

Najavljeni set mera Vlade Srbije za pomoć privredi

Vlada je najavila set mera za pomoć privredi. Zvanična Uredba i uputstvo za primenu sa svim detaljima se očekuju u narednih 10 dana. Takođe, najavljene mere pomoći će moći da koriste preduzeća koja su otpustila manje od 10% zaposlenih. Sledeće mere u najavljene: Odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza, uz kasniju otplatu na rate za najmanje […]

Poslovanje u doba korone

Vandredno stanje u Republici Srbiji proglašeno je 15. marta usled pandemije virusa Corona 19. Iz dana u dan došlo je do velikog broja izmena u radu kompanija. U cilju zaštite zdravlja zaposlenih, mnoge kompanije organizovale su rad od kuće, izmenjen je režim rada državnih institucija i mnoge poslovne Asocijacije dale su svoje preporuke državi koje […]

Dva nova kalkulatora u okviru Kreston MDM BusinessINFO aplikacije

Naša aplikacija Kreston MDM BusinessINFO od sada ima dva nova kalkulatora koji mogu olakšati svakodnevno poslovanje. Kalkulator za godišnji porez na dohodak građana u potpunosti pomaže ne samo u obračunu, nego i u popunjavanju poreskog obrasca PPDG-2R. Rok za podnošenje ove poreske prijave je 15.maj tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Fizička lica koja su […]

Izdavanja dozvole za kretanje zaposlenih tokom policijskog časa

Ministarstvo privrede izdalo je Instrukciju privrednim subjektima kojom se propisuje tačan način izdavanja dozvole za kretanje zaposlenih tokom policijskog časa. Potrebno je napraviti spisak zaposlenih na ovom obrascu https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/PolicijskiCas.xls  I dostaviti Ministarstvu privrede na  [email protected] Nakon toga poslodavac zaposlenima koji se nalaze na spisku za izdavanje radne dozvole, izdaje radni nalog za svaki pojedinačni izlazak […]

Obaveštenje o radu usled pandemije virusa COVID-19

Želimo da vas informišemo da je u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije, kompanija Kreston MDM preduzela sve neophodne mere radi prevencije širenja virusa COVID-19. U cilju zaštite zdravlja svojih klijenata, kao i zdravlja svojih zaposlenih, svi sastanci i konsultacije sa klijentima održaće se putem digitalnih servisa dok se većina dokumentacije dostavlja elektronskim putem kako […]