USVOJEN I OBJAVLJEN SET ZAKONA

Na sednici Narodne skupštine održanoj 17. decembra 2020. godine, usvojen je set poreskih i finansijskih zakona, koji su objavljeni u  „Službenom glasniku RS“, broj 153/2020 od 21. decembra 2020. godine, od kojih izdvajamo:

1) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

2) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

3) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakoni će se primenjivati od 1. januara 2021. godine, osim odredbi koje se odnose na digitalnu imovinu, koje će se primenjivati od dana početka primene zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

NAJVAŽNIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Povećan neoporezivi iznos zarade sa 16.300 na 18.300 dinara mesečno
 • Izmenjen period koji je uslov za sticanje statusa novonastanjenog obveznika -kvalifikovanim poslodavcem smatra se bilo koji poslodavac rezident Republike, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je od 1990. godine barem tri godine ispunjavao uslove iz člana 7. stav 2. tačka 1) ovog zakona da se smatra rezidentom Republike
 • Produžen period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica do 31. decembra 2021. godine.
 • Precizirane odredbe u vezi olakšica po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica
 • Proširen pojam poslodavca za  potrebe ostvarivanja prava na olakšicuza kvalifikovana novozaposlena lica
 • Obaveštenje o opredeljenju za isplatu lične zarade dostavljaće se u elektronskom obliku
 • Uvodi se oporezivanje kapitalnim dobitkom prenosa digitalne imovine
 • Uvedena obaveza domaćeg pravnog lica da obračuna i plati porez po odbitku kada vrši isplatu poslodavcu iz druge države po osnovu naknade troškova za rad lica koje je upućeno kod domaćeg pravnog lica
 • Prošireno izuzimanje od oporezivanja dobitaka od igara na sreću

NAJVAŽNIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Sve izmene se primenjuju na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2021. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2021. godini, osim odredbi koje se odnose na digitalnu imovinu, koje će se primenjivati od dana početka primene zakona kojim se uređuje digitalna imovina

 • Uvodi se obaveza oporezivanja kapitalnim dobitkom i prodaje, investicionih jedinica zatvorenih investicionih fondova
 • Propisana obaveza utvrđivanja kapitalnih dobitka po osnovu prodaje digitalne imovine
 • Precizira se utvrđivanje nabavne vrednosti nepokretnosti koje su stečene pre 1. januara 2004. godine
 • Propisano da se preostala neto vrednost imovine otvorenog investicionog fonda koja se raspodeljuje članovima smatra kapitalnim dobitkom
 • Precizirano da se prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatra dividendom

Detaljna objašnjenja izmena i dopuna navedenih zakona: Tax Alert