• Transferne cene

Transferne cene u poslednje vreme, predstavljaju gorući problem. Dok su globalizacija i kontinuirani rast međunarodne trgovine, napravili među – kompanijsko formiranje cena, svakodnevna potreba mnogih preduzeća zbog novih propisa, revizije, sprovođenje poreske kontrole – i mnogo više zbog propisanih kazni – nastavlja da raste.

U eri fiskalnih deficita, poreski organi vide transferne cene kao laku metu. Istovremeno, strategije transfernih cena su sve više predmet kontroverzi – fraza „transferne cene“ često se koristi u istoj rečenici kao „poreska skloništa“ ili „utaja poreza“.

Transferne cene se koriste u razmeni dobara i usluga između matičnog društva i njegovih zavisnih društava, ili između dve filijale iste kompanije. Globalne kompanije često manipulišu ukupnim ostvarenim profitom koristeći transferne cene, prebacujući ga u zemlju u kojoj imaju filijalu a u kojoj je poreska stopa niža od zemlje u kojoj je stvoren.

Pravila za određivanje transfernih cena u većini zemalja se zasnivaju na principu “van dohvata ruke”- koji zahteva da se transakcije između povezanih lica ugovore pod tržišnim uslovima, odnosno uslovima pod kojima bi se ta ista transakcija odigrala između nepovezanih društava pod istim ili sličnim uslovima. OECD je objavio smernice zasnovane na principu “van dohvata ruke”.

Postoji mnogo metoda za određivanje transfernih cena i neki sistemi daju prednost određenom metodu testiranja cena. Metod koji se koristi za testiranje prihvatljivosti cena povezanih strana bi trebalo da bude metod koji proizvodi najpouzdaniju meru “van dohvata ruke”.

Tradicionalne transakcione metode su:

  • Metod uporedive cene;
  • Troškovi plus metod (troškovi plus bruto marže);
  • Metod preprodajne cene;

I metodi zasnovani na profitu:

  • Metod uporedivih profita;
  • Metod transakcione neto marže;
  • Metod podele dobiti.

U Srbiji, iako su odredbe o transfernim cenama u poreskom zakonodavstvu još od 1991. godine, tek sa izmenama iz 2013. godine se uvode u praksu u Srbiji. Dokumentacija za transferne cene je obavezna, i dostavlja se uz poreski bilans pravnih lica koja imaju povezana lica. Takođe, metodologija za njihovu analizu i obračun se sprovodi u skladu sa međunarodnim standardima, odnosno smernicama OECD-a i Pravilnikom o transfernim cenama.

© Copyright 2021 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms