NOVA UREDBA O JEDINSTVENOJ PRIJAVI NA CROSO

Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 132/2021 i stupa na snagu 7. januara 2022. godine.

Sastavni deo Uredbe su novi Jedinstveni kodeks šifara, novi obrasci M i M-A  i Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, promene u osiguranju i prestanak svojstva osiguranika.

Link: Uredba