Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji

U nastavku dajemo samo neke od izmena Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji:

Elektronsko fakturisanje (izmene stupaju na snagu 1.1.2023):

  • Uvedeno je da se eFaktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti (za eFakture koje se evidentiraju u CRF ova odredba će se primenjivati od 1.6.2023. godine)
  • Ukinuta je obaveza izdavanja eFakture za promet dobara i usluga bez naknade
  • Precizirano je da se odredbe ovog zakona ne odnose na fizička lica koji nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti
  • Usklađena je definicija pojma „subjekt javnog sektora”
  • Ukoliko postoji privremeni prekid u radu SEF-a, eFaktura se smatra dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura
  • Pojašnjeno je koji subjekti imaju obavezu elektronskog evidentiranja PDV u SEF. Naime, izuzeta su lica koja se smatraju poreskim dužnicima (u smislu Zakona o PDV), ali koji nisu u PDV sistemu i nisu se registrovali kao dobrovoljni korisnici.

Fiskalizacija (izmene stupile na snagu 20.12.2022):

  • Uvedeno je povezivanje SUF i SEF, tako što podaci sadržani u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF) koji se odnose na fiskalne račune izdate pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti, prenose se u Sistem elektronskih faktura (SEF) – podzakonski akt biće donet u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona
  • Uveden je još jedan izuzetak od pravila koji se odnosi na obavezno korišćenje najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa u maloprodajnom objektu. Ovim su obuhvaćeni obveznici fiskalizacije koji povremeno vrše promet na malo sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava.
  • Definisano je da se promet dobara i usluga koji obveznik fiskalizacije izvrši pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti, izvan svog maloprodajnog objekta ne smatra se prometom na malo