DONETA JE UREDBA O DELATNOSTIMA KOD KOJIH NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

Na sednici Vlade 01. aprila 2021. godine, doneta je Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, određene su delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja. Novim modelom fiskalizacije proširen je krug obveznika i predviđena sveobuhvatnija fiskalizacija.
Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 32/2021 od 02. aprila 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.
Danom početka primene Uredbe prestaje da važi (stara) Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Uredba