Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo do sada.

U praksi to znači da će Poreska uprava na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za 2022. godinu unapred popuniti poresku  prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave (status “u pripremi“) na portal ePorezi.

Sva fizička lica  koja su u 2022. godini ostvarila dohodak viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji, koji za 2022. godinu iznosi 3.719.376,00 dinara, dužna su da najkasnije do 15.03.2023. godine na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi, te da tako korigovanu prijavu na istom tom mestu podnesu prihvatanjem opcije „Potpiši i podnesi“.

Najčešći primer dopunskog unosa podataka odnosi se na broj izdržavanih članova domaćinstva poreskog obveznika.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu Poreska uprava će to učiniti umesto njega.