Oporezivanja frilensera i nova poreska prijava PP OPO-K

Ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 21/2023) koji je stupio na snagu 25. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnikom je uvedena nova poreska prijava na obrascu PP OPO-K – Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koju će podnositi fizička lica tzv. freelanceri, odnosno fizička lica koja ostvare prihod od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i prihod od ugovorene naknade za izvršeni rad, u situaciji kada se porez utvrđuje po sistemu samooporezivanja (kada ostvare prihod od lica koja prilikom isplate nemaju obavezu da obračunaju poreze i doprinose u Srbiji).

Naime, nova poreska prijava PP OPO-K je uvedena s obzirom na to da su u sistemu oporezivanja dohotka građana od 1. januara 2023. godine u primeni dva nova modela kvartalnog oporezivanja pomenuta dva prihoda.

Fizička lica kao poreski obveznici, koji svoju poresku obavezu prijavljuju i plaćaju kvartalno (za prihod ostvaren u periodu od 3 meseca), po sistemu samooporezivanja, prijavu na obrascu PP OPO-K podnose za prihode koje su ostvarili počev od drugog kvartala (od 1. aprila 2023. godine do 30. juna 2023. godine). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana istekla kvartala (za drugi kvartal prijava PP OPO-K se mora podneti najkasnije 31. jula, jer 30. jul pada u nedelju – neradan dan).

Kada je reč o prihodu koji ostvare u prvom kvartalu (od 1. januara 2023. godine do 31. marta 2023. godine), poreski obveznici na raspolaganju imaju 2 opcije:

  • Prijavu mogu podneti na obrascu PP OPO-K, s tim da u tom slučaju rok za podnošenje prijave nije 30 dana od dana istekla prvog kvartala, već je rok 30 dana od narednog dana u odnosu na dan kada se steknu tehnički uslovi za podnošenje prijave na obrascu PP OPO-K;
  • Prijavu mogu podneti na obrascu PP OPO, a u tom slučaju rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana istekla prvog kvartala.

Razlog za ovu situaciju je činjenica da je još uvek u fazi pripreme tehnička podrška za podnošenje prijave na obrascu PP OPO-K. Očekuje se da tehnička podrška bude operativna uskoro, a na sajtu Ministarstva finansija i Poreske uprave će biti okačeno obaveštenje kada tehnička podrška postane operativna.

Tehnička podrška treba da olakša fizičkim licima podnošenje prijave na obrascu PP OPO-K, dok usluga tehničke podrške neće biti dostupna za podnošenje prijave na obrascu PP OPO.

Očekuje se da uskoro bude objavljeno korisničko uputstvo, kao i objašnjenja u vezi sa podnošenjem i popunjavanjem prijava na obrascima PP OPO i PP OPO-K.

Pošto trenutno radimo na unapređenju kalkulatora na našem web sajtu, privremeno kalkulaciju poreza i doprinosa možete obaviti na formularu na sledećem linku: https://krestonmdm.com/wp-content/uploads/2023/04/Kalkulator_frilenseri_-2023_Kreston_-MDM.xlsx