IZMENE I DOPUNE PROPISA

U „Službenom glasniku RS“, broj 138 od 12.12.2022. godine objavljeni su sledeći zakoni:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

U nastavku dajemo samo neke od izmena:

Izmene Zakona o PDV (izmene stupaju na snagu 1.1.2023):

-Pravo na odbitak prethodnog poreza može da se ostvari na osnovu eFakture koja je prihvaćena (Zakon o elektronskom fakturisanju definiše šta se smatra prihvaćenom fakturom)

-Pravo na odbitak prethodnog poreza, na osnovu eFakture, može da se ostvari najranije u poreskom periodu u kojem je nastala poreska obaveza

-Ukoliko se između povezanih lica (povezana u smislu Zakona o PDV) vrši promet za naknadu manju od tržišne I gde sticalac nema pravo na odbitak prethodnog poreza, u tom slučaju se za osnovicu smatra tražišna vrednost prometovanih dobara/usluga

-Definisan je pojam povezanih lica i pojam tržišne vrednosti

Porez na dohodak građana i socijalni doprinosi (izmene stupaju na snagu 1.1.2023):

-Povećan je neoporezivi iznos zarade sa 19.300 dinara na 21.712 dinara.

-Smanjena je stopa doprinosa za PIO sa 11% na 10%

-Produžen je rok, do kraja 2023. godine, za korišćenje starih poreskih olakšica iz člana 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

-Uvedena su dva modela oporezivanja frilensera

-Godišnji porez na dohodak građana se više neće plaćati po rešenju, nego samooporezivanjem. Poreska prijava za godišnji porez će se podnositi isključivo elektronskim putem. Ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu u zakonskom roku, Poreska uprava će po službenoj dužnosti podneti poresku prijavu za tog poreskog obveznika.