IZMENE PORESKIH ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJE POČINJU SA PRIMENOM 01. JANUARA 2024. GODINE

U toku oktobra meseca Narodna skupština Republike Srbije je usvojila set zakona o izmenama poreskih zakona.

U nastavku možete pronađi sve izmene u kratkim crtama, dok tekst sa detaljnim prikazom izmena možete pročitati u našem Tax Alert-u.

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana

Povećan je neoporezivi iznos zarade na 25.000,00 dinara (umesto dosadašnjeg iznosa od 21.712,00 dinara);

Produženo je važenje člana 21v ZPDG do kraja 2024. godine, kojim je propisano pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice;

Produženo je važenje člana 21d ZPDG do kraja 2024. godine, kojim je propisano pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice.

*** Izmene odredaba ZPDG-a počinju da se primenjuju od 01. januara 2024. godine.

Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Produženo je važenje člana 45 ZDOSO do kraja 2024. godine, kojim je propisano pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice;

Produženo je važenje člana 45v ZDOSO do kraja 2024. godine, kojim je propisano pravo na povraćaj 75% plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovi zarade za novozaposleno lice.

*** Izmene odredaba ZDOSO-a počinju da se primenjuju od 01. januara 2024. godine.

Zakon o izmenama Zakona o porezima na imovinu

Proširena je odredba člana 31 stav 1 tačka 2) ZPI, kojom je propisano poresko oslobođenje za porez na prenos apsolutnih prava i na slučaj kada strana država stiče nepokretnost za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva, pod uslovom reciprociteta;

Odloženo je prenošenje nadležnosti za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nasleđe, poreza na poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, sa Ministarstva finansija – Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave, i to za godinu dana. Počev od 01. januara 2025. godine ove nadležnosti bi trebalo da pređu na jedinice lokalne samouprave.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zbog obima i značaja izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju, detalje ovih izmena i dopuna ćemo Vam predstaviti u odvojenom tekstu koji, takođe, možete pročitati na našem sajtu!

Takođe, u toku oktobra meseca Vlada Republike Srbije je donela dve uredbe o izmenama uredbi od značaja za poreska pitanja.

Tekst sa detaljnim prikazom izmena možete pročitati u Tax Alert-u.

Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Propisano je umanjenje poreske osnovice za novoosnovane preduzetnike paušalce u godini registracije, i to za 50%;

Produžena je primena ograničenja povećanja poreske osnovice preduzetnicima paušalcima od najviše 10% godišnje, i to do kraja 2025. godine.

Uredba o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Produženo je pravo obveznika fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima da ne evidentiraju promet na malo i primenjene avanse za promet na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja, zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Detaljan tekst o svim izmenama možete pronaći u našem Tax Alert-u.