Poreske olakšice za zarade lica angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja

Objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju koji je stupio na snagu 16.04.2022. godine, prema članu članu 21i Zakona o porezu na dohodak građana. Prema tom članu, koji se primenjuje od 1.3.2022. godine poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti u Srbiji obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se isključivo po osnovu projekata istraživanja i razvoja koji se obavljaju na teritoriji Srbije (najmanje 90% svih zaposlenih na istraživanju i razvoju, svoje aktivnosti na sprovođenju projekta obavljaju na teritoriji Srbije). Izuzetno projekat će se smatrati obavljenim na teritoriji Srbije i ukoliko se neki njegovi delovi obavljaju van teritorije Srbije, pod uslovom da je izmeštanje aktivnosti uzrokovano posebnim fizičkim, geografskim, odnosno prirodnim faktorima koje nije moguće obezbediti na teritoriji Srbije.