PDV punomoćnik kompanije „Meta“ (Facebook) u Srbiji

Obaveštavamo Vas da je kompanija „Meta Platforms Technologies Limited“ imenovala svog poreskog punomoćnika za potrebe PDV-a u Srbiji.

Od 01. oktobra 2023. godine PDV punomoćnik kompanije „Meta Platforms Technologies Limited“ u Srbiji je kompanija „Deloitte Advisory d.o.o. Beograd – Stari Grad“.

To znači da obveznici PDV-a koji kupuju usluge od Facebook-a, odnosno kompanije „Meta Platforms Technologies Limited“ ubuduće više ne bi trebalo da rade interni obračun PDV-a za usluge koje kupuju od ove kompanije, već račun putem SEF-a treba da im izda PDV punomoćnik ove kompanije, odnosno „Deloitte Advisory d.o.o. Beograd – Stari Grad“.

Da bi mogli da koriste kao odbitni prethodni porez po osnovu usluga kupljenih od „Meta Platforms Technologies Limited“, obveznici PDV-a moraju posedovati račun koji je izdao poreski punomoćnik, odnosno kompanija „Deloitte Advisory d.o.o. Beograd – Stari Grad“. U svakom drugom slučaju, obveznici PDV-a ne bi imali pravo na odbitak prethodnog poreza.

Ukoliko kompanija „Meta Platforms Technologies Limited“ prodaje usluge po osnovu kojih postoji obaveza obračunavanja i plaćanja i poreza po odbitku, PDV obveznici bi trebalo da vode računa da li je u osnovicu, na koju je poreski punomoćnik obračunao PDV, uključen i porez po odbitku koji je obveznik, kao poreski platac, imao obavezu da plati.

Imajte u vidu da porez po odbitku može biti obračunat po stopi od 20% iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica ili po povlašćenoj (nižoj) stopi iz Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Irske.

Da bi Vam poreski punomoćnik izdao formalno ispravan račun, po osnovu kojeg možete kao odbitni koristiti prethodni porez, u osnovicu za obračun PDV-a mora biti uključen tačan iznos poreza po odbitku koji ste platili, a što može da zavisi od stope koje ste koristili prilikom obračuna poreza po odbitku.

Vaš Kreston MDM