PREGLED NEOPOREZIVIH IZNOSA NAKNADA TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA

Na osnovu člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana, Vlada Republike Srbije objavljuje usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana.

Novi usklađeni iznosi primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2022. do 31. januara 2023, nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, broj 10 od 28.01.2022. godine. Detaljnije u našem Tax Alert.