MINISTAR FINANSIJA DONEO NOVI I JEDINSTVENI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 47/2023 od 8.6.2023. godine objavljen je novi i jedinstveni Pravilnik o elektronskom fakturisanju , koji je doneo Ministar finansija.

Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju stupa na snagu 1.7.2023. godine, a od toga datuma prestaju da važe pravilnici koji su uređivali materiju elektronskog fakturisanja, i to:

 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);
 • Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);
 • Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS”, br. 69/21 i 132/21).

Novi Pravilnik sadrži 38 članova koji su sistematizovani kroz 11 Glava, i to:

 1. Uvodna odredba;
 2. Način i postupak registrovanja za pristup SEF-u;
 3. Način pristupanja i korišćenja SEF-a;
 4. Način primene standarda elektronskog fakturisanja;
 5. Elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi;
 6. Način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u;
 7. Postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu SEF-a;
 8. Korišćenje podataka iz SEF-a;
 9. Način postupanja Centralnog informacionog posrednika;
 10. Posebne odredbe;
 11. Prelazne i završne odredbe.

Najvažnije promene u ovoj materiji koje su uvedene Pravilnikom o elektronskom fakturisanju tiču se načina izdavanja e-faktura u SEF-u i načina i postupka evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u.

Odredbom člana 37 novog Pravilnika propisano je da, u periodu od 1.7.2023. godine zaključno sa 31.12.2023. godine u postupku provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a, u smisli da li su podaci o obračunatom PDV-u iskazani u Zbirnoj evidenciji PDV-a ili Pojedinačnoj evidenciji PDV-a, nadležni organ ne uzima obzir pogrešno iskazane podatke, ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV-a.