USVOJEN SET PORESKIH ZAKONA

Na sednici održanoj 26. novembra 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije  usvojila je set poreskih zakona:

1.         Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

2.         Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

3.         Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

4.         Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

5.         Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Najvažnije izmene:

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 na 19.300 dinara

-izuzimanje naknade koju ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad u dualnom modelu studija kao materijalno i finansijsko obezbeđenje

produženo važenje „starih“ olakšica iz člana 21v i 21d ZPDG do kraja 2022. godine

-pravo na poreske olakšice za novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost iz člana 21e ZPDG, može da se ostvari  po osnovu zarade zaposlenih osnivača i za privredna društva koja budu osnovana nakon 31. decembra 2021. godine;

-produžen period primene poreskog oslobođenja iz člana 21ž ZPDG po osnovu zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica tako što se propisuju dodatni uslovi za nastavak perioda primene ove poreske olakšice do 2025. godine.

članom 21z uređuje se nova olakšica za poslodavca koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem, na način da se poslodavac oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2024. godine (u primeni od 1. marta 2022. godine)

članom 21i uređuje se nova olakšica za poslodavca po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja – poslodavac koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja ili razvoja u odnosu na puno radno vreme.

u članu 87. ZPDG uređuje se umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za obveznike koji imaju manje od 40 godina života, tako da se obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana imaju manje od navršenih 40 godina života, godišnji zbir zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti i oporezivih prihoda od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine dodatno umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

smanjena stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25,5% na 25%

-sve olakšice koje predviđa ZPDG, predviđa i Zakon o doprinosima u pogledu oslobođenja od plaćanja određenog iznosa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

obvezniku se pruža mogućnost da pod određenim uslovima kapitalni dobitak ostvaren prenosom prava intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo srodno autorskom, kao i pravo u vezi sa pronalaskom) u kapital rezidentnog pravnog lica, ne uključi u osnovicu poreza na dobit pravnih lica (član 30. ZPDPL)

propisano je da se ova izmena primenjuje na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2022. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2022. godini.

Sajt Narodne skupštine, 26.11.2021.

http://www.parlament.gov.rs/aktivnosti/narodna-skup%C5%A1tina.942.html