Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji

U nastavku dajemo samo neke od izmena Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji:

Elektronsko fakturisanje (izmene stupaju na snagu 1.1.2023):

  • Uvedeno je da se eFaktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti (za eFakture koje se evidentiraju u CRF ova odredba će se primenjivati od 1.6.2023. godine)
  • Ukinuta je obaveza izdavanja eFakture za promet dobara i usluga bez naknade
  • Precizirano je da se odredbe ovog zakona ne odnose na fizička lica koji nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti
  • Usklađena je definicija pojma „subjekt javnog sektora”
  • Ukoliko postoji privremeni prekid u radu SEF-a, eFaktura se smatra dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura
  • Pojašnjeno je koji subjekti imaju obavezu elektronskog evidentiranja PDV u SEF. Naime, izuzeta su lica koja se smatraju poreskim dužnicima (u smislu Zakona o PDV), ali koji nisu u PDV sistemu i nisu se registrovali kao dobrovoljni korisnici.

Fiskalizacija (izmene stupile na snagu 20.12.2022):

  • Uvedeno je povezivanje SUF i SEF, tako što podaci sadržani u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF) koji se odnose na fiskalne račune izdate pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti, prenose se u Sistem elektronskih faktura (SEF) – podzakonski akt biće donet u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona
  • Uveden je još jedan izuzetak od pravila koji se odnosi na obavezno korišćenje najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa u maloprodajnom objektu. Ovim su obuhvaćeni obveznici fiskalizacije koji povremeno vrše promet na malo sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava.
  • Definisano je da se promet dobara i usluga koji obveznik fiskalizacije izvrši pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti, izvan svog maloprodajnog objekta ne smatra se prometom na malo

IZMENE I DOPUNE PROPISA

U „Službenom glasniku RS“, broj 138 od 12.12.2022. godine objavljeni su sledeći zakoni:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

U nastavku dajemo samo neke od izmena:

Izmene Zakona o PDV (izmene stupaju na snagu 1.1.2023):

-Pravo na odbitak prethodnog poreza može da se ostvari na osnovu eFakture koja je prihvaćena (Zakon o elektronskom fakturisanju definiše šta se smatra prihvaćenom fakturom)

-Pravo na odbitak prethodnog poreza, na osnovu eFakture, može da se ostvari najranije u poreskom periodu u kojem je nastala poreska obaveza

-Ukoliko se između povezanih lica (povezana u smislu Zakona o PDV) vrši promet za naknadu manju od tržišne I gde sticalac nema pravo na odbitak prethodnog poreza, u tom slučaju se za osnovicu smatra tražišna vrednost prometovanih dobara/usluga

-Definisan je pojam povezanih lica i pojam tržišne vrednosti

Porez na dohodak građana i socijalni doprinosi (izmene stupaju na snagu 1.1.2023):

-Povećan je neoporezivi iznos zarade sa 19.300 dinara na 21.712 dinara.

-Smanjena je stopa doprinosa za PIO sa 11% na 10%

-Produžen je rok, do kraja 2023. godine, za korišćenje starih poreskih olakšica iz člana 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

-Uvedena su dva modela oporezivanja frilensera

-Godišnji porez na dohodak građana se više neće plaćati po rešenju, nego samooporezivanjem. Poreska prijava za godišnji porez će se podnositi isključivo elektronskim putem. Ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu u zakonskom roku, Poreska uprava će po službenoj dužnosti podneti poresku prijavu za tog poreskog obveznika.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. Godinu:

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 0,50% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 2,86% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,75% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,91% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 2,31% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 3,12% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 3,39% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,25% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,73% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 6,94% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 1,85% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 3,54% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

Izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje došlo je do sledećih izmena koje se primenjuju od 1.1.2023. godine:

-povećan je neoporezivi iznos zarade sa 19.300 na 21.712 dinara na mesečnom nivou

-smanjena je stopa doprinosa PIO na teret poslodavca  sa 11% na 10%

Najniža osnovica doprinosa za 2023. godinu iznosi 35.025 dinara

Najviša osnovica doprinosa za 2023. Iznosi 500.360 dinara