MINISTAR FINANSIJA DONEO NOVI I JEDINSTVENI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 47/2023 od 8.6.2023. godine objavljen je novi i jedinstveni Pravilnik o elektronskom fakturisanju , koji je doneo Ministar finansija.

Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju stupa na snagu 1.7.2023. godine, a od toga datuma prestaju da važe pravilnici koji su uređivali materiju elektronskog fakturisanja, i to:

 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);
 • Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS”, br. 69/21, 132/21 i 46/22);
 • Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS”, br. 69/21 i 132/21).

Novi Pravilnik sadrži 38 članova koji su sistematizovani kroz 11 Glava, i to:

 1. Uvodna odredba;
 2. Način i postupak registrovanja za pristup SEF-u;
 3. Način pristupanja i korišćenja SEF-a;
 4. Način primene standarda elektronskog fakturisanja;
 5. Elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi;
 6. Način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u;
 7. Postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu SEF-a;
 8. Korišćenje podataka iz SEF-a;
 9. Način postupanja Centralnog informacionog posrednika;
 10. Posebne odredbe;
 11. Prelazne i završne odredbe.

Najvažnije promene u ovoj materiji koje su uvedene Pravilnikom o elektronskom fakturisanju tiču se načina izdavanja e-faktura u SEF-u i načina i postupka evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u.

Odredbom člana 37 novog Pravilnika propisano je da, u periodu od 1.7.2023. godine zaključno sa 31.12.2023. godine u postupku provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a, u smisli da li su podaci o obračunatom PDV-u iskazani u Zbirnoj evidenciji PDV-a ili Pojedinačnoj evidenciji PDV-a, nadležni organ ne uzima obzir pogrešno iskazane podatke, ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV-a.

VLADA USVOJILA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNE KONVENCIJE (BEPS MLI)

Vlada Republike Srbije je na sednici, održanoj dana 1.6.2023. godine, usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore.

Predlog zakona će biti stavljen u skupštinsku proceduru radi usvajanja Predloga od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Kada Narodna skupština usvoji Predlog zakona, zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

U skladu sa Predlogom zakona Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (u daljem tekstu: Multilateralna konvencija) bi trebalo da počne da se primenjuje i u odnosu na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Srbija ima na snazi sa sledećim državama:

Od pomenutih država sa kojima Srbija ima na snazi ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, na sajtu Ministarstva finansija već je objavljen Kombinovani tekst Multilateralne konvencije i Ugovora između Srbije i Bugarske. U Srbiji Multilateralna konvencija počinje sa punom primenom 1.7.2023. godine, dok u Bugarskoj puna primena počinje 1.1.2024. godine.

Takođe, u bazi podataka OECD-a se može videti da Multilateralna konvencija počinje da se primenjuje i u odnosu na ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Rumunije. Puna primena Multilateralne konvencije u obe države počinje 1.1.2024. godine, tako da očekujemo da će Kombinovani tekst uskoro biti dostupan na sajtu Ministarstva finansija.

U bazi podataka OECD-a se može videti i da Multilateralna konvencija počinje da se primenjuje i u odnosu na ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Vijetnama. U Srbiji Multilateralna konvencija počinje sa punom primenom 1.1.2024. godine, dok u Vijetnamu puna primena počinje 1.1.2025. godine, tako da očekujemo da će Kombinovani tekst uskoro biti dostupan na sajtu Ministarstva finansija.

Iako su Predlogom zakona obuhvaćeni, na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Srbija ima na snazi sa Azerbejdžanom, Belorusijom, Iranom, Severnom Korejom, Libijom, Moldavijom, Crnom Gorom i Šri Lankom neće se primenjivati Multilateralna konvencija, imajući u vidu da ove države nisu potpisale ni ratifikovale Multilateralnu konvenciju.

U odnosu na ostale ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja očekuje se da u narednom periodu budu objavljeni i Kombinovani tekstovi Multilateralne konvencije i ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i ostalih pomenutih država.

Pored toga, Predlogom Zakona je predviđeno da Multilateralna konvencija počne da se primenjuje i u odnosu na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Srbija zaključila i sa sledećim državama:

Međutim, u odnosu na pomenute države, ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i:

 • Malezije – je prestao da važi i da se primenjuje dana 1.1.2019. godine (iz razloga jer je, od nadležnih organa Malezije, dobijeno obaveštenje o prestanku važenja Ugovora, odnosno o njihovom stavu da se Ugovor ne primenjuje u odnosima između Srbije i Malezije i da bi Srbija i Malezija trebalo da zaključe novi ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja). Do danas novi ugovor nije zaključen;
 • Gane – je potpisan 25.4.2000. godine, ali do danas nije stupio na snagu;
 • Gvineje – je potpisan 20.10.1996. godine, ali do danas nije stupio na snagu;
 • Palestine – je potpisan 27.4.2012. godine, ali do danas nije stupio na snagu;
 • Zimbabvea – je potpisan 19.10.1996. godine, ali do danas nije stupio na snagu.

Usvajanjem Predloga zakona, Multilateralna konvencija bi trebalo da počne da se primenjuje u odnosu na sve bilateralne ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Srbija ima na snazi, osim sa sledećim državama/jurisdikcijama:

Iako se očekuje da u budućnosti Multilateralna konvencija počne da se primenjuje i u odnosu na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sa ovim državama, ovi ugovori su izrađeni pod jakim uticajem Multilateralne konvencije.