Kreston Futures Emerging Talent Konferencija

Prošlog četvrtka održana je prva Kreston Futures konferencija za mlade talente, namenjena svim zaposlenima u Kreston mreži na nivou menadžera, saradnika i ekvivalentnih pozicija.

Naša Jovana Vlajić je sve prisutne uvela u predavanje ključnog govornika Roba McGillena iz CBIZ o tome koje mogućnosti veštačka inteligencija pruža računovodstvenoj profesiji i kako možemo iskoristiti njen potencijal.

Nakon razgovora u manjim grupama, naš panel, kojim je predsedavala Emily Baldwin is Kreston Reeves, a učestvovali ekspert u polju zapošljavanja Nevena Sofranić, osnivačica platforme Recrooit i Clive Webb iz ACCA, istražio je kuda će se profesija kretati u narednim decenijama i koje su bitne stavke za mlađe trenutne i buduće zaposlene u njihovim karijerama.

Naši delegati su vodili živahne rasprave u svojim grupama i pružili nam dragocene uvide o tome kako možemo nastaviti podršku mladim talentima u okviru našeg Kreston Futures programa.

PODSETNIK: 14. NOVEMBAR – ROK ZA UPLATU ČETVRTE RATE POREZA NA IMOVINU

📣Krajnji rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za tekuću godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. novembar 2023. godine.

📜U skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

💰Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju i pokretanje prekršajnog postupka.

📅 Kalendar svih poreskih obaveza pogledajte u našoj aplikaciji za Android i IOS mobilne uređaje:
Link ka App Store:
https://lnkd.in/dmMpTt_j
Link ka Google Play store:
https://lnkd.in/fEdtpCq

IZMENE PRAVILNIKA O PDV

📢 Pravilnikom o izmenama Pravilnika o PDV-u („Sl. glasnik RS“, br. 96/2023), koji stupa na snagu 10. novembra 2023. godine, a koji će se primenjivati počev od 01.01.2024. godine, uveden je novi Obrazac EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV.
📰 Novi Obrazac EZPPPDV se odnosi na primenu poreskog oslobođenja iz čl. 24 st. 1 tač. 4) Zakona o PDV-u – poresko oslobođenje za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe.
📅 Podaci u evidenciji na Obrascu EZPPPDV se iskazuju u roku od 7 dana od isteka poreskog perioda u kojem je primljen overeni original zahteva putnika za povraćaj PDV-a.

OBAVEZA PRIBAVLJANJA IZJAVE PRIMAOCA POGREŠNOG RAČUNA DA NIJE KORISTIO PDV ISKAZAN U TOM RAČUNU U SLUČAJU KADA JE IZDAVALAC RAČUN EVIDENTIRAO U POSLOVNIM KNJIGAMA, ALI GA NIJE DOSTAVIO PRIMAOCU


📋 Ministarstvo finansija Republike Srbije je u svom mišljenju br. 011-00-713/2022-04 od 01.11.2023. godine zauzelo stav da u cilju ispravke iznosa PDV-a iskazanog u pogrešnom računu, koji je PDV obveznik stornirao, posle čega je izdao ispravan račun, PDV obveznik koji je sačinio pogrešan račun (u konkretnom slučaju pogrešan račun je i evidentirao u poslovnim knjigama), treba da poseduje dokument PDV obveznika koji je naveden kao primalac računa u kojem je navedeno da PDV iskazan u pogrešnom računu nije korišćen kao prethodni porez (ulazni PDV), nezavisno od toga da li je pogrešan račun dostavljen primaocu ili je samo evidentiran u poslovnik knjigama PDV obveznika – izdavaoca računa.

IZMENE PORESKIH ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJE POČINJU SA PRIMENOM 01. JANUARA 2024. GODINE

U toku oktobra meseca Narodna skupština Republike Srbije je usvojila set zakona o izmenama poreskih zakona.

U nastavku možete pronađi sve izmene u kratkim crtama, dok tekst sa detaljnim prikazom izmena možete pročitati u našem Tax Alert-u.

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana

Povećan je neoporezivi iznos zarade na 25.000,00 dinara (umesto dosadašnjeg iznosa od 21.712,00 dinara);

Produženo je važenje člana 21v ZPDG do kraja 2024. godine, kojim je propisano pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice;

Produženo je važenje člana 21d ZPDG do kraja 2024. godine, kojim je propisano pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice.

*** Izmene odredaba ZPDG-a počinju da se primenjuju od 01. januara 2024. godine.

Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Produženo je važenje člana 45 ZDOSO do kraja 2024. godine, kojim je propisano pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice;

Produženo je važenje člana 45v ZDOSO do kraja 2024. godine, kojim je propisano pravo na povraćaj 75% plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovi zarade za novozaposleno lice.

*** Izmene odredaba ZDOSO-a počinju da se primenjuju od 01. januara 2024. godine.

Zakon o izmenama Zakona o porezima na imovinu

Proširena je odredba člana 31 stav 1 tačka 2) ZPI, kojom je propisano poresko oslobođenje za porez na prenos apsolutnih prava i na slučaj kada strana država stiče nepokretnost za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva, pod uslovom reciprociteta;

Odloženo je prenošenje nadležnosti za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nasleđe, poreza na poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, sa Ministarstva finansija – Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave, i to za godinu dana. Počev od 01. januara 2025. godine ove nadležnosti bi trebalo da pređu na jedinice lokalne samouprave.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zbog obima i značaja izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju, detalje ovih izmena i dopuna ćemo Vam predstaviti u odvojenom tekstu koji, takođe, možete pročitati na našem sajtu!

Takođe, u toku oktobra meseca Vlada Republike Srbije je donela dve uredbe o izmenama uredbi od značaja za poreska pitanja.

Tekst sa detaljnim prikazom izmena možete pročitati u Tax Alert-u.

Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Propisano je umanjenje poreske osnovice za novoosnovane preduzetnike paušalce u godini registracije, i to za 50%;

Produžena je primena ograničenja povećanja poreske osnovice preduzetnicima paušalcima od najviše 10% godišnje, i to do kraja 2025. godine.

Uredba o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Produženo je pravo obveznika fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima da ne evidentiraju promet na malo i primenjene avanse za promet na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja, zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Detaljan tekst o svim izmenama možete pronaći u našem Tax Alert-u.