Novo izdanje Smernica OECD

U toku 2022. godine objavljeno je novo izdanje Smernica OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave.

Novo izdanje sadrži sledeće izmene:

  • U poglavlju II koje se odnose na primenu metoda podele dobiti gde se objašnjava gde je tačno metod podele dobiti primenjiv
  • U poglavlju VI je dodat aneks koji se odnosi na nematerijalnu imovinu čiju je vrednost teško utvrditi
  • Dodato je novo poglavlje X koje se odnosi na finansijske transakcije

MINIMALNA CENA RADA ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu, Vlada Srbije donela je odluku o povećanju minimalne cene rada sa 201,22 na 230,00 dinara po satu.

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2023. godine iznosi 230,00 dinara („neto”), po radnom času.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 105 od 14.09.2022. godine.

PREGLED DRŽAVA KOJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI SVOJIH REZIDENATA IZDAJU U ELEKTRONSKOJ FORMI OBJAVLJEN U BILTENIMA CVPO

Potvrde o rezidentnosti u elektronskom formatu izdaju sledeće države:

1. Malta

Poreska uprava Malte počela je sa izdavanjem elektronskih potvrda o rezidentnosti 04.11.2020. godine i iste se izdaju na zahtev poreskog obveznika. U određenim okolnostima se navedena potvrda još uvek izdaje i u papirnom formatu koji je prethodno potpisan i overen od strane poreskih organa ove zemlje.

2. Hrvatska

Poreska uprava Hrvatske izdaje elektronske potvrde o rezidentnosti i to na dan, za određeni period, o rezidentnosti i nerezidentnosti. Svaka od navedenih potvrda sadrži i QR kod, elektronski potpis i broj pod koj im je izdata potvrda.

Potvrda o rezidentnosti – Republika Hrvatska

3. Slovenija

Poreska uprava Slovenije izdaje elektronske potvrde o rezidentnosti koje sadrže elektronki potpis i barkod. U slučaju kada se potvrda izdaje elektronski, original ostaje u poreskoj upravi, a poreskom obvezniku se šalje fizički prepis, što je štampana verzija originala. Navedeni fizički prepis ima istu dokaznu vrednost kao original u elektronskom obliku. Ukoliko obveznik želi da primi potvrdu u fizičkom obliku, to navodi u zahtevu za izdavanje potvrde. U tom slučaju se potvrda potpisuj e, stavlja pečat i šalje se poreskom obvezniku.

Dakle, Republika Slovenija navedene potvrde izdaje i elektronski i u papirnoj formi.

4. Gruzija

Poreska uprava Gruzije izdaje elektronske potvde o rezidentnosti na zahtev poreskog obveznika. Ovako izdate potvrde sadrže identifikacioni broj, barkod, ime i prezime poreskog obveznika i adresu.

5. Španija

Dokaz o rezidentnosti (potvrda, sertifikat) izde se online od strane Španske poreske agencije i generišu se bez pečata ili potpisa. Svaka potvrda ima određeni verifikacioni sigurnosni kod (CSV) koji garantuje njegovu autentičnost i tačan sadržaj.

6. Velika Britanija

Potvrda o rezidentnosti izdata elektronskim putem sadrži sledeće podatke: PIB, naziv poreskog obveznika, adresu, QR kod, elektronski potpis i pečat. Potvrde o rezidentnosti se mogu izdati i u PDF formatu, kako bi se one mogle popuniti u onoliko primeraka koliko je potrebno, a svaka od njih će od strane Poreske uprave biti tretirana kao original.

7. Letonija

Potvrda o rezidentnosti ove zemlje od 08.12.2020. godine izdaje se elektronskim putem. Ista se izdaje bez pečata ili potpisa, sa jedinstvenim QR kodom, kao i verifikacionim kodom, što sve zajedno garantuje njegovu verodostojnost. Naravno ovo pod uslovom da poreski rezidenti zatraže potvrdu preko SRS sistema za elektronsko prijavljivanje (EDS) putem koga se potvrđuje da elektronski izdate potvrde imaju istu zakonsku vrednost kao štampane potvrde sa pečatom i potpisom.

U slučajevima kada poreski rezident nije korisnik sistema za elektronsko prijavljivanje, SRS izdaje štampanu Potvrdu sa potpisom i pečatom.

8. Katar

Država Katar izdaje potvrde o rezidentnosti na engleskom jeziku i iste sadrže broj potvrde, bar kod, kao i digitalni potpis i pečat.

9. Ruska Federacija

Ruska Federacija izdaje potvrde na ruskom i na engleskom jeziku i sadrže broj, datum izdavanja, verifikacioni kod i potpis ovlašćenog lica.

10. Estonija

Republika Estonija izdaje potvrde o rezidentnosti na engleskom jeziku i iste sadrže broj potvrde, datum izdavanja potvrde, kao i digitalni potpis.

11. Belgija

Kraljevina Belgija od 23.02.2022. godine ove potvrde izdaje elektronskim putem. Sada je elektronsko izdavanje potvrda o rezidentnosti u pomenutoj državi moguće samo za fizička lica. Ovaj elektronski sertifikat se generiše bez potpisa ali se izdaje sa elektrnskim pečatom i QR kodom.Takođe, tokom 2022. godine Kraljevina Belgija će početi i izdavanje elektronske potvrde o rezidentnosti za pravna lica o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

12. Singapur

Republika Singapur pored papirne verzije izdaje elektronskim putem potvrde o rezidentnosti (na engleskom jeziku) za fizička lica i privredne subjekte, i iste sadrže bar kod, datum izdavanja potvrde kao i digitalni potpis.

13. Mađarska

Počevši od 21.02.2019. godine Nacionalna uprava za poreze i carine Mađarske izdaje potvrdu o rezidentnosti u elektronskom obliku. Potvrde sadrže kvalifikovane elektronske potpise i vremenski pečat.

Izuzetak od izdavanja u elektronskoj formi: Ukoliko Nacionalna uprava za poreze i carine Mađarske izda potvrdu o rezidentnosti na obrascu koji je izdat od strane inostranog poreskog organa. To je moguće ako:

  • podnosilac zahteva priloži profesionalni prevod inostranog obrasca na mađarski ili
  • ako je inostrani obrazac na engleskom ili
  • dvojezični ili višejezični obrazac takođe sadrži tekst na engleskom u potpunosti.

Usled činjenice da tražena potvrda na obrascu inostranog organa mora da sadrži potpis kako poreskog obveznika tako i službenika Nacionalne uprave za poreze i carine. Stoga se zahtev za potvrdu o rezidentnosti koja se izdaje na obrascu koji je regulisan od strane inostranog organa može podneti na papiru i potvrde se mogu izdati samo na papiru od strane Nacionalne uprave za poreze i carine. Ove potvrde će i svim slučajevima biti autentifikovane od strane Uprave kao organa koji iste izdaje.

Nacionalna uprava za poreze i carine ograničava samo podnošenje zahteva za potvrdu o rezidentnosti. Pomenuto podrazumeva da u skladu sa mađarskom regulativom, poreski obveznici koji su se obavezali na komunikaciju elektronskim putem – mogu podneti zahtev za potvrdu o rezidentnosti (osim u slučajevima kada se potvrda o rezidentnosti mora izdati na obrascu inostranog organa) samo elektronski.

Međutim, svaki poreski obveznik može da se odluči da im se potvrda izda u Nacionalnoj upravi za poreze i carine ili u elektronskoj formi.

14. Republika Irska

Počevši od juna 2018. godine, u Republici Irskoj je u primeni novi elektronski način izdavanja potvrda o rezidentnosti za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Irske i drugih država, uključujući i Republiku Srbiju. Navedeno znači da se potvrde o rezidentnosti dobijaju isključivo preko zaštićene online platforme. Obrazac, pored ostalog, sadrži i digitalni potpis nadležnog poreskog inspektora, pod koj im se podrazumeva ime i prezime, onako kako je otkucano na potvrdi.

15. Češka

Nadležni organi Republike Češke izdaju potvrdu o rezidentnosti, i u papirnoj i u elektronskoj formi, a za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Potvrda izdata u elektrnoskoj verziji ne sadrži svojeručni potpis ovlašćenog lica, kao ni pečat nadležnih organa. S tim u vezi, iako je ovako izdata potvrda validna, nadležni organ države izvora prihoda može, ukoliko smatra da je to potrebno, zatražiti da se potvrda izdata u elektronskom formatu dodatno overi potpisom ovlašćenog lica, kao i pečatom nadležnog organa.

16. Italija

Republika Italija takođe idaje potvrde o rezidentnosti i u elektronskom formi. Naime, zbog standardizacije procesa zahteva i izdavanja potvrda o rezidentnosti za potrebe primene UIDO zaključenih između Republike Italije i drugih država, uključujući i našu zemlju, znači da poreski obveznik (i fizička i pravna lica) zahteva od nadležnog organa Republike Italije da potvrdu o rezidentnosti dostavi nadležnom organu zemlje, u kojoj je ostvario prihod u određenoj kalendarskoj godini. Potvrda o rezidentnosti se može izdati na dva načina: 1) u papirnom ili 2) elektrnoskom formatu sa elektrnskim potpisom poreskoj službenika koji je potvrdu izdao, a potom se ista dostavlja putem preporučene pošte poreskom obvezniku.

U slučaju kada se potvrda o rezidentnosti izdaje u elektronskoj formi, poreski obveznik mora dostaviti potvrdu o rezidentnosti nadležnom organu druge zemlje isključivo i digitalnom obliku (datoteka u formatu pdf.P7m), zbog nemogućnosti verifikacije digitalnog potpisa u papirnoj formi potvrde.

Izvori:

Bilten broj 2, April-Jun 2021.

Bilten broj 1, Januar-Mart 2022.

Bilten broj 2, April-Jun 2022.