PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM ZA NOVEMBAR 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2021. godine iznosila je 95.312 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 69.136 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–novembar 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,1% nominalno, odnosno 5,2% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,3% nominalno i za 5,4% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za novembar 2021. godine nominalno je veća za 13,2%, a realno za 5,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,5%, odnosno za 5,6% realno.

Medijalna neto zarada za novembar 2021. godine iznosila je 51.782 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

IZVOR: Republički zavod za statistiku

NOVA UREDBA O JEDINSTVENOJ PRIJAVI NA CROSO

Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 132/2021 i stupa na snagu 7. januara 2022. godine.

Sastavni deo Uredbe su novi Jedinstveni kodeks šifara, novi obrasci M i M-A  i Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, promene u osiguranju i prestanak svojstva osiguranika.

Link: Uredba