PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM, JUL 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2021. godine iznosila je 89 330 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 64 731 dinar.

Rast bruto zarada u periodu januar–jul 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,2% nominalno, odnosno 5,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,5% nominalno i za 6,0% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2021. godine nominalno je veća za 7,6%, a realno za 4,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 7,8%, odnosno za 4,4% realno.

Medijalna neto zarada za jul 2021. godine iznosila je 49 999 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

IZVOR: Republički zavod za statistiku

PRIVREDNICIMA PREDSTAVLJEN NOVI MODEL FISKALIZACIJE

Izvor: Poreska uprava RS

U Privrednoj komori Srbije održan je stručni skup posvećen uvođenju novog modela fiskalizacije, kome su prisustvovali ministar finansija Siniša Mali, direktorka Poreske uprave Dragana Marković, predstavnici Privredne komore Srbije, predsednik Upravnog odbora Naleda Vladislav Cvetković i 150 privrednika.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će rok za uvođenje novog modela fiskalizacije biti produžen do 30. aprila 2022. godine i najavio početak tranzicionog perioda za 1. novembar ove godine. Istakao je da uvođenje i primena novog modela fiskalizacije, za privrednike neće predstavljati dodatni trošak jer će država subvencionisati nabavku potrebne opreme. Obveznici fiskalizacije će direktno dobijati novčana sredstva potrebna za prelazak na novi model fiskalizacije. Ukupni iznos subvencija za prelazak na novi model fiskalizacije iznosi šest milijardi dinara. Novac će biti direktno uplaćivan svakom poreskom obvezniku koji će tako pokriti troškove obezbeđenja neophodnog uređaja i to po sto evra po prodajnom mestu i po sto evra po fiskalnom uređaju. Obveznici koji nisu u sistemu PDV-a dobiće za 20 odsto veću subvenciju za fiskalne uređaje zbog nemogućnosti da iskoriste ulazni PDV i kako bi taj trošak nadomestili, rekao je ministar Siniša Mali.

Direktorka Poreske uprave Dragana Marković, na stručnom skupu posvećenom uvođenju novog modela fiskalizacije, pozvala je privrednike da aktivnim učešćem doprinesu uspešnom i blagovremenom uvođenju novog modela fiskalizacije u Republici Srbiji, čime ćemo zajedno napraviti snažan iskorak u borbi protiv sive ekonomije i u opštem uređenju zajednice kroz poštovanje propisa, rekla je direktorka Marković.

Direktorka Dragana Marković izjavila je tom prilikom da u ovom momentu ima oko 150 prijavljenih korisnika (potencijalnih proizvođača) koji razvijaju neku od komponenti novog sistema, kojima tehničku podršku pruža tim Poreske uprave. U narednim danima očekuju se prve prijave za dobijanje odobrenja za upotrebu novih elektronskih uređaja. Spisak novih modela fiskalnih uređaja koji budu odobreni za korišćenje na teritoriji Republike Srbije, biće objavljen na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs.

Najavila je da će od 1. oktobra, posredstvom portala ePorezi poreski obveznici moći da prijavljuju lokacije svojih poslovnih jedinica u kojima obavljaju delatnost za koju je neophodno posedovanje  fiskalnog uređaja. Takođe, od 1. novembra poreski obveznici će u poreskom sandučetu na portalu ePorezi dobiti elektronski poziv da se prijave za dobijanje bezbednosnih elemenata koje će Poreska uprava izdavati besplatno, ukoliko su prethodno prijavili lokacije poslovnih jedinica u kojima obavljaju delatnost.

NAKNADA ZA PORODILJE

Ustavni sud Republike Srbije svojim odlukama od 7, 21. i 28. maja ove godine oglasio je neustavnim određene delove Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, što je bio razlog da Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji pripremi predlog izmena zakona, koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koji je u primeni od 1.7.2021. godine.

Svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva, koje traje 28 dana pre njegovog otpočinjanja, a izuzetno po nalazu lekara 45 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta, ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva. Uslov je da ima makar jednu evidentiranu osnovicu na koje su plaćeni doprinosi na zaradu. Prethodno, za ostvarivanje ovog prava, bilo je potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade.

Izmene se odnose i na zaposlene majke koje imaju bolesno dete, za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta, koje će moći da koriste naknadu zarade uz dodatak koji im pripada i po osnovu prava za pomoć i negu drugog lica za dete. Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta.

Novim odredbama u povoljnijem položaju su i žene poljoprivredne osiguranice koje mogu da ostvare pravo na ostale naknade po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta. Njima će se za obračun naknade uzimati osnovice na koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje u 18 meseci koji prethode rođenju deteta. Ova odredba imaće retroaktivno dejstvo od 8. maja 2021. godine.

U skladu sa izmenama Zakona od 1.1.2022. godine zaposlene žene, žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnih oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Srbiji, moći će da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini do pet prosečnih zarada na dan otpočinjanja odsustva (do sada je maksimum bilo tri prosečne zarade).

DOSTUPNA DEMO VERZIJA SISTEMA eFAKTURA

Na sajtu e-faktura 17. septembara 2021. objavljeno je da je demo verzija (okruženje) sistema eFaktura dostupna na https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login.

U demo verziji sistema eFaktura definisano je sledeće: dodela ovlašćenja za rad drugim korisnicima sistema, podešavanje podataka o privrednom subjektu, kreiranje izlazne fakture po tipovima, preuzimanje i štampanje elektronske fakture, učitavanje XML datoteka i otpremanje kroz sisem eFaktura.

Da bi korisnik koristio usluge Sistema E-faktura potrebno je da se prethodno registruje na Portalu za elektronsku identifikaciju (https://eid.gov.rs/) i da poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat ili parametre za dvofaktorsku autentikaciju.

Da bi korisnik pristupio postojećem korisničkom nalogu na Sistemu E-faktura ili registrovao novi korisnički nalog potrebno je da odabere opciju „Prijavi se“ na početnoj stranici. Nakon toga biće preusmeren na stranicu Portala za elektronsku identifikaciju gde može odabrati jedan od dva ponuđena načina autentikacije.

Interno tehničko uputstvo može se preuzeti na adresi: https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/171/Interno_tehnicko_uputstvo_verzija_od_17092021-1.pdf

Interno tehničko upustvo primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Za dodatne informacije o registraciji na Portalu za elektronsku identifikaciju možete kontaktirati Kancelariju za informacione tehnologije i elektronsku uptravu na sledećoj adresi: https://www.ite.gov.rs/

Za informacije u vezi registracije i tehničku pomoć oko korišćenja sistema elektronskih faktura možete kontaktirati i Ministarstvo finansija putem sledeće adrese elektronske pošte ili preko portala.

Adresa el. pošte: [email protected]

Portal: https://www.efaktura.gov.rs/

Radno vreme: od ponedeljka do petka od 08-16h

MENJA SE ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – MINISTARSTVO FINANSIJA OBJAVILO NACRT ZAKONA

Ministarstvo finansija objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovim izmenama, između ostalog, predviđa se da će se poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (PP OD-O), podnositi po službenoj dužnosti.

U ZPPPA posle člana 41a dodaje se novi član 41b koji glasi:

„Poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanim zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.“

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: [email protected] najkasnije do 14. septembra 2021. godine.

NA SAJTU MINISTARSTVA FINANSIJA OBJAVLJENE DVE SPECIFIKACIJE VEZANE ZA IMPLEMENTACIJU ELEKTRONSKIH FAKTURA I ZA NEPOSREDAN PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA

Ministarstvo finansija je na sajtu eFaktura  objavilo dva dokumenta za implementaciju elektronskih faktura u softver budućih korisnika i povezivanje tih sistema sa sistemom elektronskih faktura.

Specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji predstavlja specifikaciju upotrebe osnovnog modela fakture (engl. Core Invoice Usage Specification – CIUS) u skladu sa standardom SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.

Specifikacija je namenjena za fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji, a koje se razmenjuju putem sistema elektronskih faktura u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsko fakturisanje.

Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura daje okvirnu specifikaciju za pristup putem aplikativnog interfejsa.

Krajnja tehnička specifikacija aplikativnog interfejsa je sastavni deo implementacije aplikativnog interfejsa i održava se tako da uvek bude usaglašena sa odgovarajućom verzijom implementiranog sistema.

Na sajtu je upućen i poziv  na obuku za korišćenje novog sistema za elektronsko fakturisanje za javni sektor.

Početak primene u skladu sa članom 24. Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021):

SUBJEKTPOČETAK PRIMENEOBAVEZA
Subjekt javnog sektora01.01.2022.da primi i čuva elektronsku fakturu
01.01.2022.da izda elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora
01.01.2022.da elektronski evidentira obračun PDV
01.07.2022.da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora
Subjekt privatnog sektora01.01.2022.da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora
01.07.2022.da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora
01.01.2023.izdavanje i čuvanje elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora
01.01.2023.da elektronski evidentira obračun PDV, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora

Ukoliko postoje tehnički uslovi, sistem elektronskih faktura može da se koristi i pre nego što to postane obavezno.