Zaključak Vlade o novim merama podrške privrednim subjektima

Na sednici Vlade održanoj 30.07.2020 donet je Zaključak kojim Vlada daje saglasnost da se privrednim subjektima isplate dodatna direktna davanja i odobri dodatno odlaganje plaćanja javnih prihoda.

DIREKTNA DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Prva uplata direktnog davanja biće izvršena u avgustu, a druga u septembru 2020. godine.

  • Privredni subjekti koji su koristili direktna davanja u skladu sa Uredbom iz aprila 2020 (osim velikih pravnih lica)

Ovim privrednim subjektima isplaćuju se direktna davanja u avgustu i septembru 2020. godine u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine. Dakle, uplate će se vršiti automatski nevezano za podnošenje bilo kakve prijave.

  • Velika pravna lica

Ovi subjekti stvaruju pravo na dodatna direktna davanja ukoliko najkasnije 15.08.2020. godine dostave Obrazac SL za jun i jul 2020. godine. Broj zaposlenih naveden u Obrascima SL množi se iznosom od 50% minimalne zarade za mart 2020. godine,

  • Privredni subjekti koji su imali pravo na mere u skladu sa Uredbom, ali ih nisu koristili, kao I novoosnovani privredni subjekti koji imaju zaposlene

Ovi subjekti imaju pravo na direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po zaposlenom, pod uslovom da podnesu Obrazac PPP-PD najkasnije 15.09.2020. godine za obračunski period avgust, pri čemu se u polje 1.4. – datum plaćanja unosi 5.1.2021. Dakle, podnosi se samo jedna prijava, i biće izvršena jedna uplata u iznosu od 120% (2×60%) minimalne zarade za mart.

  • Novoosnovani privredni subjekti koji nemaju zaposlene

Privredni subjekti koji ne podnose Obrazac PPP-PD pravo na direktna davanja ostvaruje po automatizmu, i to u visini od 120% minimalne neto zarade.

Privrednim subjektima koji imaju otvorene posebne namenske račune isplate direktnih davanja se vrše na te račune, a onim subjektima koji nemaju otvorene posebne namenske račune, računi će biti otvoreni automatski. Ukoliko privredni subjekt ima račune kod više banaka, Poreska uprava će odlučiti kod koje banke će biti otvoren namenski račun.

Prema tački 10. Zaključka, privredni subjekti primljena sredstva mogu da koriste najkasnije do 31.10.2020. godine. Istekom navedenog roka posebni namenski računi – COVID-19 gase se a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.

FISKALNE POGODNOSTI – ODLAGANJE DOSPELOSTI POJEDINIH JAVNIH PRIHODA

Zaključkom nije predviđeno dodatno odlaganje akontacije poreza na dobit pravnih lica.

Zaključak određuje odlaganje dospelosti za plaćanje javnih prihoda, samo za jedan mesec, i to:

  • poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada
  • poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika
  • poreza na prihode od samostalne delatnosti

Fiskalna pogodno se ostvaruje podnošenjem obrasca PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine do kraja septembra sa upisanim datumom plaćanja 5.1.2021. godine.

GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE MERA

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje mera iz Zaključka ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od 15.03.2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje uplate novih direktnih davanja.

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara  propisano je da obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) Zakona treba da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade. Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju veliki, srednji i mali uticaj na životnu sredinu. Ukoliko obveznik obavlja delatnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave prijavu podnosi nadležnom organu na teritoriji svih jedinica lokalne samouprave na kojima obavlja aktivnost.

Od 18. jula 2020. godine mogućeno je i elektronsko podnošenje prijave na portalu LPA.