Nova pravila razvrstavanja pravnih lica

U skladu sa novim Zakonom o računovodstvu, nova pravila razvrstavanja pravnih lica primenjuju se za 2020. godinu, na osnovu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

Kriterijumi su sledeći potrebno je da zadovolje dva od tri kriterijuma:

  mikro pravna lica mala pravna lica srednja pravna lica velika pravna lica
Prosečan broj zaposlenih <10 10- 50 51 – 250 >250
Poslovni prihod <700.000 EUR 700.001 EUR – 8.000.000 EUR 8.000.001 EUR  – 40.000.000 EUR >40.000.000 EUR
Vrednost ukupne aktive na datum bilansa <350.000 EUR 350.001 EUR – 4.000.000 EUR 4.000.001 EUR – 20.000.000 EUR >20.000.000 EUR

 

Za preračunavanje deviznih iznosa u dinarsku protivvrednost, primenjuje se zvaničan srednji kurs dinara, koji utvrđuje Narodna banka Srbije, a koji važi na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Novoosnovana pravna lica i preduzetnici razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja. Ako je novoosnovani obveznik poslovao kraće od 12 meseci:

  • poslovni prihod uzima se iz obrasca Bilans uspeha, a granična vrednost se utvrđuje srazmerno broju meseci poslovanja u tekućoj godini,
  • prosečan broj zaposlenih (izračunat kao zbir zaposlenih na kraju svakog meseca u obračunskom periodu, podeljen sa brojem meseci poslovanja),
  • za utvrđivanje vrednosti ukupne aktive na datum bilansa uzima se vrednost na dan 31.12.2019. godine.

Produžen rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž stav 3. ZPDG i člana 45đ stav 3. Zakona o socijalnim doprinosima, za lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva, koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

 

Novi pomereni rokovi za finansijske izveštaje i drugo

Uredba Vlade od 16.04.2020. godine propisuje pomeranje rokova za dostavljanje finansijskih izveštaja, poreskih prijava za porez na dobit i porez na prihod od samostalne delatnosti i redovnih sednica.

U nastavku su novi rokovi:

JUN

5.6.2020. Rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja

5.6.2020. Važenje licenci za obavljanje revizije finansijskih izveštaja

JUL

5.7.2020. Važenje licenci za procenitelje vrednosti nepokretnosti

5.7.2020. Rok za predaju godišnjih izveštaja obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

AVGUST

4.8.2020. Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja

4.8.2020. Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva

4.8.2020. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica i poreske prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti

SEPTEMBAR

3.9.2020. Rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja