Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje preko 30 dana

Novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju koji  je stupio na snagu 11.4.2019. godine predviđeno je utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade za bolovanje preko 30 dana na novi način. Bolovanje preko 30 dana je naknada zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osnov za naknadu zarade za bolovanje preko 30 dana sada čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Stari Zakon je predviđao da je osnov za naknadu zarade bila prosečna zarada ostvarena u prethodna tri meseca.

Takođe, po novom zakonu prosečna zarada iz prethodnih 12 meseci uključuje: osnovnu zaradu, deo zarade za radni učinak i uvećanu zaradu. Po starom zakonu prosečna zarada je uključivala samo osnovnu zaradu i uvećanu zaradu na osnovu minulog rada.

Kada bolovanje preko 30 dana traje duže od dva meseca osnov za naknadu zarade za zaposlene usklađuje se sa kretanjem prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Srbiji. Stari zakon je predviđao da se osnov za naknadu zarade za zaposlene usklađuje sa kretanjem zarada kod poslodavca.

Propisi i instrukcije koje bi omogućile sprovođenje novog zakona biće doneti u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu zakona.  Postupci koji su započeti pre stupanja na snagu novog zakona, nastaviće da se sprovode po odredbama starog zakona.

 

Primena novog Zakona o zdrastvenom osiguranju

Primenom novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 25/2019) od 11. aprila 2019. godine za penzionere koji su u radnom odnosu važi pravilo da je po osnovu radnog odnosa postalo obavezno plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Po starom zakonu, penzioner koji je zaposlen imao je pravo da bira osnov po kome će biti zdravstveno osiguran, te je većina zaposlenih penzionera birala penziju kao osnov za zdravstveno osiguranje, tako da poslodavci za njih nisu obračunavali i plaćali doprinos za zdravstveno osiguranje.