• Pravne usluge

Oblast veštačenja je regulisana Zakon o sudskim veštacima. Veštačenje može da pravno ili fizičko lice, koja ima odgovarajuću licencu izdatu od strane Ministarstva pravde.

Veštačenje možemo da vršimo za sledeće oblasti:

    • Transferne cene
    • Procena vrednosti kapitala
    • Procena vrednosti imovine (nepokretnosti, oprema, mašine)
    • Procena vrednosti nematerijalne imovine

© Copyright 2021 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms