• Interna revizija

Interna revizija je profesija i aktivnost koja pomaže organizacijama da postignu svoje postavljene ciljeve.

Ona to postiže korišćenjem sistematične metodologije za analizu poslovnih procesa, postupaka i aktivnosti sa ciljem da utvrdi organizacione probleme i preporuči rešenja.

© Copyright 2021 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms